Định cấu hình các trường (Configure fields) trong chế độ xem kanban