Địa điểm

Địa điểm

Bạn cần thêm Vị trí/địa điểm để sử dụng Thuế phụ thuộc vào vị trí (thuế bán hàng).

Bạn có thể tìm tùy chọn này trong phần CRM > Khác (More) > Cài đặt (Settings) > Điểm xuất phát (Start point) > Vị trí (Location).

 location1.png

Bạn có thể Thêm (Add) vị trí theo cách thủ công hoặc sử dụng Nhập (import) tùy chọn. Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa (Edit)Xóa (Delete) vị trí đã chọn và Xem vị trí con (View child location).

locations2.png

Nhập vị trí #

Nhấp vào Nhập (import) để thêm vị trí tự động.

Bạn có thể xóa tất cả các vị trí, xem thống kê cơ sở dữ liệu vị trí, chọn nguồn vị trí và chọn thông số nhập vị trí trong phần Nhập (import).

 location4.png
  • Chọn nguồn vị trí (location source) – bạn có thể nhập vị trí từ tệp (file) hoặc sử dụng máy chủ từ xa (Remote server).Nếu bạn quyết định nhập vị trí từ tệp, bạn sẽ phải tạo các loại vị trí và dịch vụ bên ngoài theo cách thủ công.Nếu bạn chọn tùy chọn “Máy chủ từ xa”, bạn sẽ cần chọn các quốc gia mà bạn muốn được nhập.
  • Chọn thông số nhập vị trí (Location import parameter) – bạn có thể chỉ định mức độ tải các vị trí lên.Nhập vị trí vào “đường phố” là một quá trình dài có thể mất từ ​​30 phút đến vài giờ, tùy thuộc vào cài đặt trang web của bạn và hiệu suất của máy chủ lưu trữ.

Thêm vị trí #

Nhấp vào Thêm (Add) để thêm vị trí theo cách thủ công.

location7.png

Các trường Mã tượng trưng (Symbolic) và Loại (Type) là bắt buộc trong phần Tham số vị trí (Location Parameters).

location8.png

Bạn nên chỉ định Vị trí gốc (Parent location) nếu bạn đang thêm bất kỳ loại vị trí nào khác với “quốc gia”. Ngoài ra, bạn có thể thêm Tiêu đề phụ thuộc vào ngôn ngữ (Language dependent title) và Dữ liệu địa lý (GEO data).

Danh sách vị trí #

Sau khi nhập hoặc thêm vị trí, bạn sẽ nhận được danh sách các quốc gia có danh sách thành phố của riêng họ:

location9.png