Đặt lại quy trình công việc tiêu chuẩn về cài đặt mặc định

Đặt lại quy trình công việc tiêu chuẩn về cài đặt mặc định

Nếu bạn đã chỉnh sửa quy trình làm việc tiêu chuẩn và muốn đặt lại quy trình đó về cài đặt mặc định, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào Dòng công việc (Workflows) > Dòng công việc trong Dòng hoạt động (Workflows in Activity Stream ) > chọn dòng công việc bạn muốn đặt lại về cài đặt mặc định & gt; nhấp vào Tác vụ (Actions) > Thay đổi tùy chọn quy trình làm việc (Change workflow preferences).
  2. Nhấp vào Tác vụ (Actions) > Xóa quy trình làm việc (Delete workflow).
  3. Quy trình làm việc bị xóa. Bây giờ, hãy khôi phục phiên bản mặc định của nó. Nhấp vào Dòng công việc (Workflows) > Dòng công việc trong Dòng hoạt động (Workflows in Activity Stream) > Thư mục dòng công việc (Workflows directory).
  4. Chọn quy trình cần thiết và nhấp vào Cài đặt (Install).