Danh sách kiểm tra trong nhiệm vụ trên thiết bị di động