Đăng nhập vào ứng dụng Bitrix24 Mobile

Đăng nhập vào ứng dụng Bitrix24 Mobile

Bạn có thể tải xuống ứng dụng di động Bitrix24 trên trang này . Khi khởi chạy, bạn sẽ cần sử dụng tùy chọn Đăng nhập (Sign in) và nhập thông tin đăng nhập Birix24 của mình. Nếu bạn có ủy quyền mạng xã hội, hãy sử dụng biểu tượng tương ứng.

Đối với Tài khoản On-Premise #

Người dùng tài khoản On-Premise cũng cần nhập địa chỉ của tài khoản sau khi nhập thông tin đăng nhập Birix24 của họ.

Nếu hệ thống thông báo cho bạn rằng thông tin đăng nhập không chính xác #

  • Kiểm tra thông tin đăng nhập của bạn & amp; kết hợp mật khẩu trong phiên bản web.
  • Đảm bảo rằng bạn đã thử đăng nhập chính xác – kiểm tra Cấu hình mạng Bitrix24 .
  • Nếu thông tin đăng nhập chính xác đã được sử dụng, bạn luôn có thể khôi phục mật khẩu .
  • Nếu hệ thống yêu cầu mật khẩu một lần, điều đó có nghĩa là xác thực hai bước được bật cho tài khoản của bạn (tìm hiểu thêm về xác thực hai bước) .

Nếu bạn là người dùng trong nhiều tài khoản Bitrix24, hãy chọn tài khoản bạn muốn truy cập. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể chuyển đổi giữa nhiều tài khoản của mình.