Đăng nhập vào ứng dụng Bitrix24 Desktop

Đăng nhập vào ứng dụng Bitrix24 Desktop

Bạn có thể tải xuống máy tính ứng dụng để bàn Bitrix24 trên trang này . Khi khởi chạy, bạn có thể đăng nhập vào Bitrix24 Cloud tài khoản hoặc tại chỗ bằng tài khoản địa chỉ và người dùng đăng nhập thông tin. Import Bitrix24 account address, email address (số điện thoại hoặc đăng nhập thông tin) và mật khẩu của bạn & gt; a button to Đăng nhập .

 Bitrix24 Đăng nhập vào máy tính địa chỉ để bàn.jpg

Ngoài ra, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Mạng Bitrix24 của mình bằng tùy chọn Đăng nhập bằng đăng nhập thông tin và mật khẩu để truy cập bất kỳ Bitrix24 tài khoản nào any in more account of your Bitrix24 and open account in the application computer to table.

 Bitrix24 Đăng nhập vào mạng máy tính để bàn.jpg

Nhập email địa chỉ của bạn (số điện thoại hoặc đăng nhập thông tin), vào node Tiếp theo và nhập mật khẩu. Nếu bạn có quyền hạn mạng xã hội, hãy sử dụng biểu tượng tương ứng.

Chọn tài khoản mà bạn muốn truy cập bằng cách nhấn vào Go node.

 Bitrix24 Danh sách tài khoản mạng.jpg

Làm xong! Bạn đã đăng nhập thành công vào Bitrix24 Desktop ứng dụng.