CRM: Chỉ hiển thị trường tùy chỉnh cho những người dùng đã chọn

CRM: Chỉ hiển thị trường tùy chỉnh cho những người dùng đã chọn

Table of Contents

Chúng tôi đã thêm một tùy chọn mới vào các trường tùy chỉnh trong CRM: Chỉ hiển thị trường này cho những người dùng đã chọn (Make this field visible to selected users only). Bật tùy chọn này để chỉ hiển thị trường tùy chỉnh cho những người dùng được chỉ định.

Tùy chọn này chỉ có thể được sử dụng cho các trường tùy chỉnh.

Cách hoạt động #

Mở một phần tử CRM > chọn trường tùy chỉnh > nhấp vào nút bánh răng cưa bên cạnh tên của nó:

Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt (Edit settings) > bật Chỉ hiển thị trường này cho những người dùng đã chọn (Make this field visible to selected users only):

 accesscustomfield2.jpg

Chọn người dùng có thể xem (view) trường này và giá trị của nó > nhấp vào Lưu (Save).

accesscustomfield3.jpg

Các tính năng của tùy chọn Chỉ hiển thị trường này cho những người dùng đã chọn (Make this field visible to selected users only):

  • Tùy chọn này xác định khả năng xem trường tùy chỉnh và xem giá trị của nó. Để chỉnh sửa trường, người dùng cần có quyền truy cập thích hợp để chỉnh sửa phần tử.
  • Nếu bạn cũng bật tùy chọn Bắt buộc bắt đầu với giai đoạn (Required starting with stage) cho trường, tùy chọn này sẽ chỉ làm việc cho những nhân viên có thể xem trường.
  • Quản trị viên có thể xem tất cả các trường bất kể cài đặt của các trường này như thế nào.

Tùy chọn này chỉ có sẵn cho gói Professional. Đọc thêm tại đây – Bảng giá Bitrix24 trên đám mây.