Chuyển bài đăng trong Bản Tin thành một Tác Vụ

Chuyển bài đăng trong Bản Tin thành một Tác Vụ

Bản Tin là một nơi tuyệt vời để thảo luận về các ý tưởng. Bạn có thể chuyển đổi bài đăng hoặc nhận xét trên Bản tin thành một công việc. Nhấp vào Thêm> Tạo công việc . Nội dung của bài đăng / bình luận sẽ được tự động chèn vào nhiệm vụ mới tạo.

create_task.png

Sau khi tác vụ được tạo, một nhận xét tự động sẽ xuất hiện bên dưới bài đăng trên Bản tin, thông báo cho tất cả người dùng liên quan rằng tác vụ đã được thêm. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào nút Xem ở góc trên cùng bên phải để xem tác vụ đã tạo:

task created.png

Bạn có thể tìm thấy tác vụ này trong số những tác vụ khác trong phần Tác vụ.

task list.png

Tác  vụ đã tạo sẽ không có thời hạn. Người đã chuyển đổi một bài đăng / nhận xét thành một tác vụ sẽ chịu trách nhiệm cho tác vụ này. Vì vậy, có thể bạn sẽ muốn chỉnh sửa tác vụ sau khi chuyển đổi thành công.