Chủ Đề Hồ Sơ (Profile Themes)

Chủ Đề Hồ Sơ (Profile Themes)

Bạn có thể cá nhân hóa Bitrix24 của mình bằng một hình nền. Chọn một trong những hình ảnh chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn hoặc tải lên hình ảnh tùy chỉnh của bạn.

Làm thế nào để thay đổi thiết kế? #

Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn và chọn Chủ đề (Themes) .

themes.png

Sẽ có rất nhiều chủ đề bao gồm cả những chủ đề hoạt hình. Chọn chủ đề bạn thích và lưu nó.

choose themes.png

Bạn có thể đặt chủ đề của riêng mình. Để làm điều này, hãy nhấp vào Chủ đề tùy chỉnh .

custom theme.png

Tải lên hình nền ở định dạng png hoặc jpg.

upload theme.png

Các tệp quá lớn cho nền có thể làm chậm đáng kể công việc của Bitrix24 của bạn. Sử dụng hình ảnh không lớn hơn 20 MB và không lớn hơn 5000×5000.

Các đồng nghiệp của tôi có thấy những thay đổi của tôi không? #

Không có đồng nghiệp nào của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi các thay đổi chủ đề (themes). Tuy nhiên, mọi người sẽ thấy chủ đề thiết kế cá nhân của bạn nếu họ truy cập hồ sơ của bạn

profile.png

Người quản trị cũng có thể chỉ định chủ đề thiết kế mặc định cho nhân viên. Tùy chọn có sẵn trên thuế thương mại, ngoại trừ “Start +”.