Chỉ định một số chung cho các cuộc gọi đi cho một người dùng cụ thể

Chỉ định một số chung cho các cuộc gọi đi cho một người dùng cụ thể

Bạn có thể chỉ định một chung cho các cuộc gọi đi cho một người dùng cụ thể.

Nhấp vào Điện thoại> Kết nối> Định cấu hình điện thoại> Người dùng điện thoại > chọn một nhân viên > nhấp vào Định cấu hình .

outgoingnumberuser1.png

Chọn một số cho các cuộc gọi đi từ danh sách. Tùy chọn Số mặc định là viết tắt của số điện thoại bạn đã đặt làm Số mặc định cho cuộc gọi đi trong Phần điện thoại Cài đặt .

 outgoingnumberuser2.png