Chế độ xem lịch cho khách hàng tiềm năng (leads) và thỏa thuận(deal)

Chế độ xem lịch cho khách hàng tiềm năng (leads) và thỏa thuận(deal)

Sử dụng chế độ xem Lịch cho khách hàng tiềm năng và thỏa thuận để đánh giá khối lượng công việc của bạn vào một ngày nhất định.

Calendar1.png

Chế độ xem lịch đặc biệt hữu ích cho việc bán dịch vụ. Bạn luôn có thể kiểm tra các nguồn lực hoặc sự sẵn sàng của nhân viên vào một ngày nhất định để lập lịch trình chính xác cho khách hàng.
Đọc thêm về tài nguyên Đặt chỗ .

Cài đặt chế độ xem lịch #

Chế độ xem lịch có một số cài đặt quan trọng:

Calendar2.png
  • Chọn một khoảng thời gian được hiển thị – Ngày Tuần hoặc Tháng .
  • Chọn kiểu sắp xếp sẽ được sử dụng.

Bạn có thể sắp xếp khách hàng tiềm năng theo ngày chúng được Tạo vào . Bạn có thể sắp xếp các thỏa thuận theo ngày chúng được Tạo vào hoặc Hoàn thành vào . Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bất kỳ trường tùy chỉnh Ngày/Giờ hoặc Đặt trước tài nguyên nào.

Ví dụ về cách sử dụng chế độ xem lịch #

Chế độ xem lịch rất hữu ích khi bạn muốn xem có bao nhiêu thỏa thuận đã được hoàn thành vào một ngày nhất định và phân tích thông tin này. Ví dụ: thật dễ dàng để xem có bao nhiêu thỏa thuận đã được hoàn thành khi bạn thực hiện một chương trình khuyến mãi.

Calendar3.png

Chỉ cần nhấp vào một ngày để thêm khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận mới.