Cấp quyền truy cập vào lịch Bitrix24 của tôi cho những người dùng khác

Cấp quyền truy cập vào lịch Bitrix24 của tôi cho những người dùng khác

Chủ sở hữu lịch Bitrix24 có thể đặt các quyền truy cập khác nhau cho những người dùng khác nhau trong cài đặt lịch. Để mở cài đặt, vui lòng điều hướng đến Lịch (Calendars):

Trong danh sách Lịch của tôi (My Calendars list), hãy chọn lịch bạn muốn định cấu hình, mở tùy chọn lịch (calendar options) > nhấp vào Chỉnh sửa (Edit):

Nhấp vào Quyền truy cập (Access Permissions) & chọn người dùng với sự trợ giúp của Thêm (Add) tab. Bạn có thể cung cấp cấp độ truy cập khác nhau cho những người dùng khác nhau:

Xin lưu ý rằng nếu bạn đặt quyền truy cập Tất cả khách truy cập (All Visitors) = Toàn quyền truy cập (Full access), các giới hạn truy cập cá nhân khác (ví dụ: người dùng X = quyền truy cập bị từ chối) sẽ không hoạt động. Quyền truy cập trong Bitrix24 dựa trên quy tắc sau: người dùng luôn được cấp quyền truy cập cao nhất được cho phép bởi các quyền khác nhau.

Bạn cũng có thể định cấu hình quyền truy cập cho các loại lịch (lịch cá nhân, công ty và nhóm làm việc ) bằng cách bật Chế độ quản trị viên (Administrator mode) > nhấp vào nút bánh răng cưa (cogwheel) ở góc trên cùng bên phải của trang lịch.

 calendar4.png

Cuộn xuống phần Quyền truy cập (Access permissions) và nhấp vào Thêm (Add).

calendar5.png

Ví dụ: nếu bạn chọn Quyền truy cập bị từ chối (Access denied) cho lịch cá nhân cho tất cả người dùng, họ sẽ không thể sử dụng lịch cá nhân của họ và thay vào đó sẽ nhận được thông báo lỗi:

calendar6.png