Cập nhật, xóa hoặc đặt quyền truy cập cho ứng dụng Marketplace

Cập nhật, xóa hoặc đặt quyền truy cập cho ứng dụng Marketplace

Cập nhật ứng dụng Bitrix24 Marketplace #

1. Mở Ứng dụng> Thị trường .

2. Đi tới phần Cập nhật

3. Tại đây, bạn sẽ thấy tất cả các bản cập nhật có sẵn và nó là mô tả. Nhấp vào Cập nhật , bạn sẽ được thông báo những quyền nào được ứng dụng yêu cầu, nhấp vào Cài đặt .

Xóa hoặc đặt quyền cho ứng dụng Bitrix24 Marketplace #

1. Đi tới phần Ứng dụng của tôi .

2. Chọn hành động bạn muốn thực hiện – xóa ứng dụng hoặc đặt quyền. Nếu bạn muốn đặt quyền truy cập cho ứng dụng – hãy chọn người dùng và tiết kiệm.