Cập nhật khi làm việc với Tác vụ và Dự án

Cập nhật khi làm việc với Tác vụ và Dự án

Chúng tôi đã cập nhật các tác vụ và dự án. Các bộ đếm trong tác vụ hiện đang hoạt động tốt hơn; chúng tôi đã thay đổi văn bản của nhận xét hệ thống và triển khai cơ chế đọc tự động. Ngoài ra, chúng tôi đã thêm một thanh trượt mới để chọn dự án trong chế độ xem kanban.

Bộ đếm trong nhiệm vụ #

Đôi khi xảy ra lỗi khi sử dụng bộ đếm. Ví dụ, bộ đếm hiển thị 20 tác vụ quá hạn, nhưng thực tế là không có. Chúng tôi đã khắc phục sự cố này và hiện tại các bộ đếm hiển thị số thực.

 updatestasks1.jpg

Cơ chế đọc tự động #

Chúng tôi đã cập nhật logic của các nhận xét hệ thống. Giờ đây, bộ đếm chỉ xuất hiện cho những người dùng cần xem nhận xét của hệ thống.

updatestasks2.jpg

Ví dụ: người quan sát và người tạo tác vụ không nhận được nhận xét của hệ thống rằng tác vụ gần như đã quá hạn. Đối với những vai trò này, những nhận xét này được đọc tự động. Nhận xét của hệ thống rằng người chịu trách nhiệm đã hoàn thành tác vụ cũng tự động được đọc.

updatestasks3.jpg

Cơ chế mới sẽ không ảnh hưởng đến việc sắp xếp các tác vụ theo hoạt động – các tác vụ có hoạt động gần đây là được chuyển lên trên danh sách.

Văn bản mới của nhận xét hệ thống #

Chúng tôi cũng đã cập nhật văn bản của thông báo hệ thống. Trong phiên bản mới, bạn có thể xem hồ sơ người dùng hoặc xem hiệu quả của họ. Chỉ cần nhấp vào liên kết thích hợp trong thông báo hệ thống.

updatestasks6.jpg

Chọn dự án trong chế độ xem kanban #

Hiện đã có nút mới để chọn dự án trong chế độ xem kanban!

updatestasks4.jpg

Nhấp vào tên dự án hiện tại và chọn một dự án khác để chuyển sang kanban khác.

updatestasks5.jpg