Căn chỉnh khung chứa nội dung (Container) so với đầu trang và chân trang (Header & Footer) – Container Alignment

Căn chỉnh khung chứa nội dung (Container) so với đầu trang và chân trang (Header & Footer) – Container Alignment

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Container.

Tính năng cho phép bạn căn chỉnh cạnh phần đầu trang và cuối trang (header & footer) theo 2 tùy chọn sau:

  • Hộp (Boxes): căn theo cạnh của khung chứa nội dung ở phần thân trang.
  • Văn bản (Text): căn theo phần lề của nội dung ở phần thân trang.