Cách tìm thông tin đăng nhập của người dùng Bitrix24

Cách tìm thông tin đăng nhập của người dùng Bitrix24

Đôi khi, bạn cần tìm thông tin đăng nhập Bitrix24 của đồng nghiệp, chẳng hạn như khi anh ấy/cô ấy quên nó.

Thông thường, đăng nhập Bitrix24 và Email liên hệ giống nhau, nhưng đôi khi chúng có thể khác nhau.

Quản trị viên có thể tìm thấy Bitrix24 người dùng đăng nhập dễ dàng:

  • Mở hồ sơ người dùng và nhấp vào Mật khẩu (Passwords). 
  • Tại đây, bạn có thể xem thông tin đăng nhập Bitrix24 của người dùng. 

Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng bất kỳ thông tin đăng nhập nào đã được thêm vào với anh ấy/cô ấy Hồ sơ mạng Bitrix24email, số điện thoại (phone number) hoặc sử dụng mạng xã hội (using social networks).