Cách thay đổi tên miền

Cách thay đổi tên miền

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa miền của mình khỏi trang web hoặc cửa hàng của mình, hãy truy cập cài đặt trang web hoặc cửa hàng trong menu Tác vụ .

config_site.jpg

Nhấp vào nút bút chì để chỉnh sửa miền.

pencil.jpg

Thay đổi miền của trang web của bạn thành bất kỳ miền miễn phí nào trong .bitrix24.sitevùng trong tab miền phụ Bitrix24 và lưu các thay đổi.

subdomain.jpg

Các bước tương tự phải được thực hiện đối với cửa hàng: thay đổi miền cửa hàng của bạn thành bất kỳ miền miễn phí nào trong .bitrix24.shopkhu vực và lưu các thay đổi.

store_domain.jpg