Cách phân khúc khách hàng (segment the customer base)