Cách làm việc với sự thay đổi về sản phẩm trong cuộc trò chuyện bán hàng

Cách làm việc với sự thay đổi về sản phẩm trong cuộc trò chuyện bán hàng

Chúng tôi đã thay đổi cửa sổ sản phẩm trong đợt bán hàng đó . Bạn sẽ mất ít thời gian hơn để tìm kiếm sản phẩm và tạo ra chúng. Ngoài ra, bạn sẽ thấy các biến thể và hình ảnh của các sản phẩm trong danh sách.

Cửa sổ lựa chọn không chỉ hiển thị tên mà còn hiển thị tất cả các biến thể có thể có của sản phẩm và hình ảnh sản phẩm.

product_variants.jpg

Trong cửa sổ tìm kiếm, bạn sẽ thấy hình ảnh của sản phẩm và giá cả.

T-shirt.jpg

Bạn có thể tạo một sản phẩm trực tiếp từ danh sách. Nhập tên sản phẩm mới và nhấp vào Tạo sản phẩm hoặc Ctrl / Cmd + Enter .

create.jpg

Ghi rõ giá cả và số lượng của sản phẩm. Để chuyển trực tiếp đến thẻ sản phẩm, hãy nhấp vào mũi tên.

product_card.jpg