Cách khách hàng thanh toán đơn hàng trong Cửa hàng CRM