Cách hoạt động với các sản phẩm trong CRM Store đã thay đổi