Các trường tùy chỉnh trong trang bảng điều khiển CRM (báo cáo phân tích)

Các trường tùy chỉnh trong trang bảng điều khiển CRM (báo cáo phân tích)

Table of Contents

Theo mặc định, Bitrix24 CRM của bạn sẽ tạo báo cáo phân tích dựa trên các trường tiêu chuẩn (mặc định).

Nếu bạn đã thêm các trường tùy chỉnh vào CRM và muốn chúng được đưa vào báo cáo bạn cần định cấu hình trong Cài đặt CRM > Biểu mẫu và Báo cáo Cài đặt > Báo cáo phân tích:

Trên trang này, bạn có thể chọn các trường tùy chỉnh sẽ được thêm vào các báo cáo có sẵn (báo cáo hiện có sẵn cho khách hàng tiềm năng, hóa đơn, thỏa thuận).

Chọn loại báo cáo (khách hàng tiềm năng, hóa đơn, thỏa thuận), nhấp vào “thêm trường” và chọn một trong các trường có sẵn.

Quan trọng: bạn có thể chọn các trường tùy chỉnh về “số” và Chỉ loại “số nguyên”.

Nếu bạn cần tạo một tệp tùy chỉnh mới trước tiên, vui lòng truy cập CRM > Cài đặt > Biểu mẫu và Báo cáo Cài đặt > Trường tùy chỉnh.

Tổng số #

Tại đây, bạn có thể thay đổi phép tính tổng mặc định và chọn mà hệ thống sẽ tính đến ở đây. Tại sao bạn có thể cần điều đó? Theo mặc định, hệ thống sẽ tính tổng số tiền là tổng của tất cả các sản phẩm được thêm vào thỏa thuận.

Thay vào đó, trong trường hợp bạn cần sử dụng các số từ trường tùy chỉnh của mình – vui lòng nhấp vào chỉnh sửa và chọn trường tùy chỉnh.

Nếu bạn cần tính cả tổng số sản phẩm đã bán trong thỏa thuận này – và số trường tùy chỉnh của bạn (ví dụ: chi phí giao hàng), vui lòng nhấp vào “thêm số lượng sản phẩm”.

Xin lưu ý rằng các cài đặt này sẽ được áp dụng cho tất cả các báo cáo cho loại bản ghi này (ví dụ: thỏa thuận).

Quan trọng: báo cáo yêu cầu bạn cập nhật thống kê thỏa thuận để chạy chính xác. Nếu bạn không thực hiện cập nhật, hệ thống sẽ không thể tính toán lại số liệu phân tích dựa trên các điều kiện mới cho giai đoạn trước.

Xin lưu ý rằng việc cập nhật thống kê thỏa thuận có thể mất một khoảng thời gian – từ vài phút đến vài giờ, tùy thuộc vào kích thước cơ sở dữ liệu.