Các Kênh tương tác Mở: hàng đợi (queue) hoạt động như thế nào