Bot trò chuyện Giphy

Bot trò chuyện Giphy

Bot trò chuyện Giphy giúp tìm kiếm thư viện ảnh GIF động.

Theo mặc định, bot có thể được tìm thấy trong Instant Messenger – chỉ cần gửi một từ khóa để tìm kiếm GIF & amp; bot sẽ trả lời bằng GIF.

Đối với các cuộc trò chuyện nhóm (ngoại trừ Trò chuyện chung) – trước tiên hãy mời bot tham gia cuộc trò chuyện nhóm, sau đó đề cập đến nó (@Giphy) bằng một từ tìm kiếm, bot sẽ trả lời bằng một GIF cho cuộc trò chuyện nhóm; hoặc – đối với tất cả các cuộc trò chuyện – gửi lệnh /giphy với từ khóa chủ đề hình ảnh.

Quan trọng: liên quan đến hỗ trợ ứng dụng & đề xuất, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát triển ứng dụng .