Bộ lọc trong thẻ phần tử CRM (Filters in CRM elements cards)

Bộ lọc trong thẻ phần tử CRM (Filters in CRM elements cards)

Table of Contents

Sử dụng bộ lọc trong thẻ phần tử CRM (Filters CRM element cards) để tìm sự kiện bạn cần hoặc để lọc sự kiện theo loại.

Cách hoạt động #

Nhấp vào Bộ lọc trong thẻ thỏa thuận (deals), khách hàng tiềm năng (leads), liên hệ hoặc công ty.

 filter1.png

Bộ lọc tiêu chuẩn cho phép lọc các sự kiện theo loại.

filter2.png

Ví dụ: bạn chỉ có thể lọc các sự kiện và xem tài liệu.

 filter3.png

Bộ lọc đã chọn sẽ vẫn được áp dụng khi bạn đóng thẻ phần tử CRM và mở lại sau.

Nhấp vào Thêm trường để tạo bộ lọc tùy chỉnh của bạn. Ví dụ: theo ngày hoặc theo người tạo.

filter4.png

Bạn cũng có thể nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm để tìm một sự kiện cụ thể.

 filter5.png