Bitrix24 On-Premise: bật cuộc gọi cho nhóm 24 nhân viên