Biểu tượng yêu thích (favicon) của trang web

Biểu tượng yêu thích (favicon) của trang web

Biểu tượng yêu thích (favicon) là một biểu tượng nhỏ xuất hiện ở đầu trình duyệt web.

favicon1.jpg

Đây là các ví dụ trong số các biểu tượng yêu thích: Google, Yahoo, AOL, YouTube, Bitrix24.

favicon2.jpg

Cách đặt biểu tượng yêu thích của trang web #

Truy cập Trang web phần > chọn một trang web > nhấp vào Tác vụ> Định cấu hình trang web

favicon3.jpg

Nhấp vào Thêm> Favicon .

favicon4.jpg

Nhấp vào chỉnh sửa > chọn hình ảnh (kích thước hình ảnh: 16х16, 32х32, 48х48). Cài đặt Lưu.

favicon5.jpg

Xuất bản lại trang web và biểu tượng yêu thích mới sẽ xuất hiện.

 favicon6.jpg