Biểu mẫu web CRM và Nguồn Đặt Hàng (booking resources)

Biểu mẫu web CRM và Nguồn Đặt Hàng (booking resources)

Bạn có thể tạo biểu mẫu web CRM và thêm trường Đặt tài nguyên vào đó. Khách hàng của bạn có thể điền vào biểu mẫu này và tài nguyên của bạn sẽ được đặt tự động.

Đọc cách tạo trường Đặt tài nguyên trong bài viết – Đặt tài nguyên .

Thêm trường “Đặt tài nguyên” vào biểu mẫu web CRM #

Mở phần CRM > nhấp vào Thêm> Biểu mẫu CRM > chọn một biểu mẫu web CRM > nhấp vào Chỉnh sửa . Trong phần Thêm trường , nhấp vào Khách hàng tiềm năng .

 bookares3.png

Chọn trường Đặt tài nguyên đã tạo trước đó .

bookares4.png

Định cấu hình trường” Đặt tài nguyên “trong biểu mẫu web CRM #

Nhấp vào nút bánh răng cưa .

bookares5.png

Định cấu hình cài đặt trường.

bookares1.png

Tại đây, bạn có thể chọn các trường được hiển thị trong biểu mẫu, định cấu hình danh sách nhân viên, tài nguyên và dịch vụ.

Sau đó chọn cách hiển thị biểu mẫu chọn ngày và giờ cho khách hàng của bạn.

Các trường Ngày và Giờ là bắt buộc và luôn được hiển thị trong biểu mẫu web. Nhưng nếu bạn chọn Chỉ ngày khi định cấu hình trường Đặt tài nguyên trong CRM, thì chỉ trường Ngày là bắt buộc và luôn được hiển thị trong biểu mẫu web.

Thời gian làm việc hiển thị trong biểu mẫu web CRM giống như được chỉ định trong phần Thông số thời gian làm việc của Cài đặt tài khoản Bitrix24.

bookares9.png

Định cấu hình Trường Nhân viên và Tài nguyên . Ví dụ: hãy định cấu hình trường Nhân viên (trường Tài nguyên được định cấu hình theo cách tương tự).

 bookares2.png
  • Nếu bạn chọn tùy chọn Không được chỉ định , khách hàng của bạn cần chọn một nhân viên khi điền vào biểu mẫu web.
  • Nếu bạn chọn tùy chọn Nhân viên có sẵn , khách hàng của bạn có thể chọn một nhân viên. Nếu khách hàng không chọn nhân viên, hệ thống sẽ tự động chọn nhân viên có mặt tại ngày giờ đã chọn.
  • Nếu bạn tắt trường này, Bitrix24 sẽ tự động chọn một nhân viên có sẵn và trường này sẽ không hiển thị cho khách hàng.

Đảm bảo rằng tùy chọn Cho phép đặt trước quá nhiều bị tắt trong cài đặt trường Nguồn Đặt Hàng  trong CRM. Nếu không, một số khách hàng sẽ có thể chọn cùng một nhân viên, ngày và giờ.

 bookares6.png

Nhấp vào Hoàn tất tùy chỉnh> Lưu và biểu mẫu web CRM đã sẵn sàng cho sử dụng.

bookares7.png

Một khách hàng tiềm năng mới được tạo tự động sau khi khách hàng điền vào biểu mẫu này. Tất cả thông tin về các tài nguyên đã đặt được hiển thị trong thẻ của khách hàng tiềm năng.

bookares8.png

Bài viết được đề xuất