Báo cáo spam \ tin nhắn không được yêu cầu

Báo cáo spam \ tin nhắn không được yêu cầu

Người dùng Bitrix24 bị cấm truyền các tin nhắn, cuộc gọi hoặc email không được yêu cầu qua Bitrix24. Điều này được điều chỉnh bởi  Điều khoản dịch vụ  và Chính sách Bảo mật .

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến nguồn gốc hoặc nội dung của bất kỳ thư, email, lời đề nghị và đề xuất thương mại trái phép nào, bản tin, báo cáo, nỗ lực lừa đảo và các đề xuất không mong muốn được gửi hoặc phân phối từ các tài khoản Bitrix24 khác và người dùng, vui lòng báo cáo cho chúng tôi –  lạm dụng@bitrix24.com

Chúng tôi sẽ điều tra và thực hiện các hành động thích hợp đối với cơ sở của các truy vấn đã nhận.