Báo cáo khách hàng thường xuyên

Báo cáo khách hàng thường xuyên

Báo cáo Khách hàng thường xuyên cho biết số lượng khách hàng đã mua hàng của bạn trong khoảng thời gian báo cáo đã chọn.

Bạn có thể tìm thấy thông tin này báo cáo trong phần Phân tích CRM > Khách hàng> Khách hàng thường xuyên .

regclients1.jpg

Các cột trong báo cáo được tạo tự động và hiển thị số lượng giao dịch đã được đóng trong khoảng thời gian báo cáo đã chọn, tức là báo cáo hiển thị số lượng khách hàng có cùng số lượng giao dịch đã đóng trong khoảng thời gian báo cáo.

 regclients2.jpg

Nếu bạn di chuột qua cột, thống kê của cột này sẽ được hiển thị:

  • Địa chỉ liên hệ – số lượng địa chỉ liên hệ với các giao dịch giành được thành công.
  • Công ty – số lượng các công ty có các giao dịch giành được thành công.
  • Số tiền – tổng số giao dịch đã giành được trong nhóm khách hàng này.
  • Phần trăm tổng doanh số – số tiền giao dịch đã giành được trong thi tỷ lệ phần trăm của nhóm khách hàng trong tổng số giao dịch đã giành được.

Bảng Khách hàng theo số lượng giao dịch hiển thị địa chỉ liên hệ và công ty, tổng số giao dịch, tổng số số giao dịch đã thắng, tổng số giao dịch đã thắng và tỷ lệ chuyển đổi (tỷ lệ phần trăm số giao dịch đã thắng trên tổng số tiền giao dịch).

Dữ liệu trong báo cáo được lọc theo khoảng thời gian báo cáo đã chọn. Bạn cũng có thể lọc dữ liệu theo các trường khác nếu cần.

regclients3.jpg

Nếu nhiều địa chỉ liên hệ được kết nối với một giao dịch, giao dịch này sẽ được tính là được kết nối với liên hệ đầu tiên.