Báo cáo chi tiêu

Báo cáo chi tiêu

Lần khởi động và lần đầu cấu hình #

Xin lưu ý rằng dịch vụ quy định chỉ có sẵn cho các gói Bitrix24 Standard & Professional.

Khi công việc dòng mẫu được khởi động lần đầu tiên – hệ thống sẽ yêu cầu người quản lý định cấu hình công việc dòng thông tin:

Quy trình này sẽ gửi một báo cáo chi phí để được phê duyệt bằng cách sử dụng hệ thống phân cấp của công ty Cơ cấu. Khi phê duyệt đến “Cuối cùng phê duyệt” (“Final Approver”) được chỉ định, nó đã hoàn thành.

Quyền truy cập cấu hình (Access configuration): Bitrix24 quản trị viên có thể định cấu hình bất kỳ công việc dòng nào sẽ được hiển thị trong hoạt động dòng và đặt quyền truy cập cho nhân viên Bitrix24 bên trong công việc dòng “Cài đặt” (“Settings”):

Xin lưu rằng bạn có thể tùy chỉnh báo cáo theo ý muốn bên trong page

install of report – use the fields, title and lines of job for that . Sau khi các công việc quy định thông tin được thiết lập, bạn có thể làm nhân viên Bitrix24 start used to use the work process sample.

Cách sử dụng báo cáo Chi phí #

Bạn sẽ cần điền vào các trường bắt buộc sau: tiêu đề chi phí (expense title) và số tiền (amount), bạn cũng có thể thêm mô tả và đính kèm tệp:

Ngay sau khi bạn gửi báo cáo, cập nhật trạng thái của báo cáo sẽ được hiển thị trong hoạt động dòng của bạn:

Nhân viên tham gia phê duyệt quy trình sẽ nhận được yêu cầu phê duyệt báo cáo chi phí của bạn ngay lập tức:

Xin lưu ý rằng tất cả các yêu cầu bạn có khởi động được tổ chức đoàn thể được tìm thấy trong Không gian làm việc của tôi (My Workspace) > Yêu cầu của tôi (My requests):

Thông báo về tiến độ của báo cáo được gửi đi ở nhiều giai đoạn khác nhau. Cuối cùng, bạn sẽ thấy rằng bản báo cáo chi phí của mình đã được chấp thuận và có trạng thái “đã cung cấp hoàn trả tài khoản” (“reimbursement provided”):