Bảng điều khiển trong Bitrix24 tự lưu trữ (On-Premise)

Bảng điều khiển trong Bitrix24 tự lưu trữ (On-Premise)

Để hiển thị Bảng điều khiển Bitrix24 (dành cho phiên bản tự lưu trữ), vui lòng mở http://SITE_URL/bitrix/admin/settings.php?&mid=main&mid_menu=1 (hoặc Bảng điều khiển (Control panel) > Cài đặt (Settings) > Cài đặt hệ thống (System settings) > Cài đặt mô-đun (Modules Settings) > Cài đặt (Settings))

Cuộn xuống Thanh công cụ phần công khai (Public section toolbar) và xóa “tất cả khách truy cập” trong “Không bao giờ hiển thị thanh công cụ cho người dùng (Never show toolbar for users).