Bài mới: tháng 5 năm 2021

Bài mới: tháng 5 năm 2021

Sự kiện chính của tháng 5 là phát hành Bitrix24.Berlin .

Đọc tất cả thông tin về các thay đổi trong bài báo Bitrix24.Berlin phát hành các bản cập nhật .

Các bài viết mới khác #

Hình thức CRM: các tình huống bán hàng

Chúng tôi đã mở rộng danh sách các kịch bản để làm việc với các biểu mẫu CRM và bán sản phẩm.

Large_picture.jpg

Cách thay đổi tên miền – hướng dẫn làm việc với các trang web và cửa hàng.

pencil.jpg

Các bài viết cập nhật khác #