Ẩn nhiệm vụ khỏi Dòng hoạt động (Hide tasks from the Feed)