Bố cục kết hợp phần menu điều hướng vào phần đầu trang – Use Navigation as Header

Bố cục kết hợp phần menu điều hướng vào phần đầu trang – Use Navigation as Header

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Header.

Tích chọn mục Use Navigation as Header để chuyển qua bố cục kết hợp phần menu điều hướng vào phần đầu trang. Đây là bố cục phần đầu trang phổ biến hiện nay.