Cơ sở Kiến thức - bảng thử nghiệm (Knowledge base – beta)