Bảng giá Bitrix24 – Cloud Version

CLOUD 1

Free

Công cụ cơ bản cho nhóm của bạn


Không giới hạn

Miễn phí

(cho toàn bộ người dùng)

ĐĂNG KÝ MIẾN PHÍ

5 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

Basic

Ý tưởng cho một nhóm nhỏ


5 người

$49/tháng

(cho toàn bộ người dùng)

MUA

24 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

Standard

Những gì một công ty cần


50 người

$99/tháng

(cho toàn bộ người dùng)

MUA

100 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

Professional

Cho một tổ chức muốn tự động hóa


Không giới hạn

$199/tháng

(cho toàn bộ người dùng)

MUA

1024 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

CLOUD 3

Free

Công cụ cơ bản cho nhóm của bạn


Không giới hạn

Miễn phí

(cho toàn bộ người dùng)

ĐĂNG KÝ MIẾN PHÍ

5 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

Basic

Ý tưởng cho một nhóm nhỏ


5 người

$49/tháng

(cho toàn bộ người dùng)

MUA

24 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

Standard

Những gì một công ty cần


50 người

$99/tháng

(cho toàn bộ người dùng)

MUA

100 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

Professional

Cho một tổ chức muốn tự động hóa


Không giới hạn

$199/tháng

(cho toàn bộ người dùng)

MUA

1024 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

CLOUD 12 -30%

Free

Công cụ cơ bản cho nhóm của bạn


Không giới hạn

Miễn phí

(cho toàn bộ người dùng)

ĐĂNG KÝ MIẾN PHÍ

5 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

Basic

Ý tưởng cho một nhóm nhỏ


5 người

$49 ➨ $39/tháng-20%

(cho toàn bộ người dùng)

MUA

24 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

Standard

Những gì một công ty cần


50 người

$99  $70/tháng -30%

(cho toàn bộ người dùng)

MUA

100 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

Professional

Cho một tổ chức muốn tự động hóa


Không giới hạn

$199 ➨ $140/tháng -30%

(cho toàn bộ người dùng)

MUA

1024 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

CLOUD 24 -40%

Free

Công cụ cơ bản cho nhóm của bạn


Không giới hạn

Miễn phí

(cho toàn bộ người dùng)

ĐĂNG KÝ MIẾN PHÍ

5 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

Basic

Ý tưởng cho một nhóm nhỏ


5 người

$49  $34/tháng -31%

(cho toàn bộ người dùng)

MUA

24 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

Standard

Những gì một công ty cần


50 người

$99  $60/tháng -40%

(cho toàn bộ người dùng)

MUA

100 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

Professional

Cho một tổ chức muốn tự động hóa


Không giới hạn

$199 ➨ $120/tháng -40%

(cho toàn bộ người dùng)

MUA

1024 GB


Collaboration

ChatHD
Videocalls
Calendar
Drive
Feed
Knowledge base

Tasks & projects

CRM

Contact Center

Website builder

Online store

Marketing

Online documents

Sales Intelligence

Business process automation

HR

Customer support

Administration

TÍNH NĂNG